SPRINKLERS WATERING FIELDS IN KIBBUTZ DAFNA IN THE UPPER GALILEE.

îîèøåú îù÷åú àú ùãåú ÷éáåõ ãôðä áâìéì äòìéåï, ìéã ÷øéú ùîåðä.