תכנית אסטרטגית: אזורי התעשייה, אשדוד 

דר’ טלי חתוקה,  מתכננת סאני מאנוזי,  אדר’ עינת פרייגר

יולי 2017,  המעבדה לעיצוב עירוני

בדינמיקה בין ערים, ליצרנים בתחום התעשייה, לפונקציונליות וליעילות של אזורי התעשייה תפקיד מכריע. יתירה מזו, קירבה גיאוגרפית בין אזור התעשייה למרחב המגורים של קהילה, היו לפרמטרים משפיעים בבחירת מיקום מפעלים. שינויים אלו בשיקוליהם של תעשיינים בנוגע לבחירת האתר להקמת המפעל או סביבת העבודה, מושפעים מההתפתחויות בתעשיית הייצור המכונה כיום בשם “המהפכה התעשייתית הרביעית”. הטכנולוגיה המתקדמת בתעשייה גרמה לכך שהקרבה לספקים ולשווקים, למרכז העיר ולמשאבים המגוונים שלה, כמו גם לסביבות מגורים, הפכו להיות מרכזיים וחשובים. המשמעות התכנונית של דינמיקה זו, היא שאזורי תעשייה מחויבים להשתמש בחשיבה גמישה וחדשנית ביחס לייעודי קרקע, לתקנות והנחיות בינוי. יתירה מזו, סביבת התעשייה אינה יכולה להיות מוזנחת או לספק תשתיות בסיס בלבד אלא להיות מרחב חיים כולל המספק שירותים לעובדים, למפעלים ואנשי העיר בכללם. סביבת חיים מלאה אשר יש לה גם איכויות אדריכליות וזהות מקומית מובהקת. במילים פשוטות, אורי התעשייה אינם נתפסים יותר כחצר האחורית של ערים אלא מהווים מנוע כלכלי, חברתי ותרבותי בפיתוח העיר ומקור גאווה לתושבי העיר.

אולם, בעוד שמקבלי ההחלטות מגיבים לחשיבות הגוברת של גורמים אלה, בעיקר באמצעות אסטרטגיות לפיתוח כלכלי שמטרתן לעודד שיתופי פעולה ושיתופי פעולה בין-מגזריים בתחום התעשייה והפיתוח, תחום התכנון העירוני בעולם נותר מעט מאחור ואינו מציע מודלים מרחביים חדשים שיש בהם כדי להשפיע על החשיבה האסטרטגית על פיתוח התעשייה ועל הערים. אולם, בעשורים האחרונים רשויות מקומיות רבות בעולם הבינו את הצורך בחשיבה חדשה על הממשק בין התכנון העירוני לפיתוח התעשייתי והן מקדמות תכניות אסטרטגיות לפיתוח היחסים הללו.

מהי התכנית האסטרטגית? מהי מבקשת להשיג? תכנית אסטרטגית במהותה מבקשת להגדיר חזון ומטרות לפיתוח. במהותה היא תכנית גמישה המציעה כיוון ראשוני רעיוני של חשיבה בתוך מסגרת מתכללת. אולם למרות היותה כללית ורחבה, היא שלב ראשון והכרחי טרם הגדרה של פרוגרמה והקצאת שטחים ייעודיים לתעשייה. התכנית מסייעת בחשיבה כוללת על המרחב והממשק בין העיר לאזורי התעשייה, היא מציבה יעדים בתחום התכנון והמדיניות ומציעה כלים ליישום. זהו שלב חשוב ממנו נגזרת מערכת לימוד נוספת מפורטת, הכולל גם תכנון מפורט ויוזמות קונקרטיות, הנשענות על הסכמה סביב חזון משותף בין שחקנים רבים.  לכן במובנים רבים, תכנית אסטרטגית היא רק התחלה, בסיס עליו ניתן להוסיף מימדים רבים נוספים.

Pages from Strategic_Plan_Hebrew_digital-2כיום פועלים באשדוד שחקנים רבים המטפלים ואחראים בתחום התעשייה בעיר. אולם למרות הריבוי של הפעילות, לא תמיד מתקיים סנכרון בין היוזמות השונות. במטרה להבטיח את התחרותיות של אשדוד ולהפוך אותה למובילה בתחום החדשנות התעשייתית והטכנולוגית, יזמה אשדוד פרויקט זה המתמקד בגיבוש חזון תכנוני לאזורי התעשייה בעיר. הכרתם בהזדמנויות הכלכליות והחברתיות הכרוכות בפיתוח נמל חדש, הקמת בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ופיתוח אזור תעשיה חדש בקצה הדרומי של העיר, הובילו אותם לפנות לאקדמיה במטרה להתעדכן בחזית הידע בכל הנוגע לפיתוח אזורי תעשייה. יוזמה זו של רשות מקומית לערוך חשיבה מושכלת בתחום התעשייה היא ייחודית ומצביעה על הכרתם של אנשי העיר בחשיבותה של התעשייה לחיזוק החוסן העירוני ועתידה הכלכלי והחברתי של העיר.

תכנית אסטרטגית זו, גובשה במעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב על ידי ראש המעבדה ד”ר טלי חתוקה, והמתכננות סאני מנוזי פיטרסון ועינת פרייגר, מבקשת לחשוב על העיר אשדוד כמערכת המשלבת בין מגורים לבין תעסוקה, עבודה ותעשייה, מתוך הבנה כי בייצור ובתעשייה גלום פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית, אלא גם לשיפור איכות החיים העירונית. ממשק הדוק יותר בין העיר לתעשייה יכול לקדם שילוב חברתי (מגוון תעסוקתי רחב בתוך העיר יתרום לשילוב קהלים מרובים בשוק העבודה); פיתוח סביבתי חכם (ציפוף מרקמים קיימים בסביבות מגורים ותעשייה יחסוך במשאב הקרקע ויצמצם יוֹמְמוּת ותלות ברכב); איזון כלכלי ועוד.

לשם קידום מטרות אלו, תכנית זו מציעה להתייחס לאזורי התעשייה ברמה הרובעית, ולכונן ארבעה רובעים תעשייתיים, רובע הנמל, רובע הייצור, רובע מעורב ורובע קמפוס. בדומה לאזורי המגורים של אשדוד, הרובעים התעשייתיים יפותחו תוך שימת דגש על הדברים הבאים:  מבנה וגבולות ברורים,  מרכז מוגדר, מערכת תנועה פנימית קריאה, זהות אדריכלית מובהקת. לכל רובע תוגדר מדיניות פיתוח ברורה תוך התייחסות לשלושה נושאים מרכזיים: קידום מסגרות שיתופיות, התייחסות סוגיות סביבתיות, פיתוח תחום החינוך ומוסדות הציבור.  על מנת שחזון זה ימומש יש לכונן גוף ניהולי משולב שיתמוך בצמיחה וניהול הרובעים התעשייתיים. גוף זה, הכולל הן מתכננים והן קובעי מדיניות, יהיה אחראי על חזון, תכנון, קביעת מדיניות ויישום רעיונות ופרויקטים הקשורים לתעשייה. מטרתו של גוף זה היא להבטיח, פיתוח אסטרטגיה ברורה והמשכית שתשפר את הצמיחה העירונית.

לפרויקט זה היו שני שלבים, שלב מחקר ושלב תכנוני.
שלב א’, מחקר ראשוני. שלב זה נערך על ידי סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב וסטודנטים מאוניברסיטת MIT. מטרת המחקר להבין את הזיקות בין המרחב הבנוי למגמות תעשייה במאה ה -21, ובהמשך להמליץ ​​על מדיניות המגיבה לזיקות אלו. במהלך סדנה בת 10 ימים באשדוד ובאוניברסיטת תל אביב בחנו הסטודנטים וניתחו את אזורי התעשייה של אשדוד. המחקר הראשוני פורסם בשתי חוברות: הראשונה מתמקדת בתנאים הקיימים של אתרי התעשייה באשדוד ובהזדמנויות קיימות בפיתוח עתידי, ונכתבה על ידי תלמידי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, בחוג לגאוגרפיה, במסלול תכנון חברה וסביבה בהנחיית ד”ר טלי חתוקה; והשני מתמקד בלימודי מקרה מן העולם ובהמלצות ייעודיות לעיר אשדוד, ונכתב על ידי תלמידי התואר השני, במחלקה לתכנון ולימודי עיר באוניברסיטת  MIT בהדרכת פרופ’ ערן בן יוסף (להורדה של החוברות ראו  קישור לאתר ייעודי  בנושא  industrialurbanism.com/ashdod).

שלב שני, תכנון אסטרטגי. כאמור, הכנת אסטרטגית גובשה במעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב בראשות ד”ר טלי חתוקה. תכנית זו שואפת לפתח חזון לאזורים התעשייתיים של אשדוד ומטרותיה הן כדלקמן: (1) להבין את התכונות והאופי של אזורי התעשייה של אשדוד; (2) לפתח אסטרטגיות לתכנון פיזי ופיתוח מדיניות בעיר; ו (3) ללמוד ולהדגיש את הרלוונטיות של רעיונות ואסטרטגיות מן העולם בתחום התכנון והפיתוח התעשייתי. תכנית כוללת הערכה של התפקיד והזהות של כל אזור תעשיה בעיר, ומתייחסת לכל אחד מהם כאל ישות מובהקת, בעלת מאפיינים פרוגרמתיים, תעשייתיים ותכנוניים ייחודיים ובו זמנית רואה בכל אזור חלק מהשלם העירוני.

Pages from Strategic_Plan_Hebrew_digital

לתכנית האסטרטגית שלושה חלקים. חלק ראשון כולל סקירה כללית על אזורי התעשייה בזיקה למבנה המרחבי של העיר כמו גם ליוזמות פיתוח ומדיניות בתחום התעשייה. חלק שני מציע מסגרת לפעולה בפיתוח אזורי התעשייה. חלק שלישי מציג חזון ואסטרטגיה ממוקדת לתכנון ופיתוח אזורי התעשייה השונים בעיר. כאמור, התכנית מציבה יעדים רבים והצלחתה תלויה בראש ובראשונה בהקמתו של גוף ניהולי משולב שיתמוך בצמיחה וניהול הרובעים התעשייתיים. האתגרים העומדים בתחום התעשייתי בעיר רבים וחייבים לכלול תיאום מוקפד והסכמה בין מתכננים וקובעי מדיניות, הן לגבי החזון, והן לגבי  מדיניות ויישום רעיונות ופרויקטים.

אשדוד בתחילת המאה ה-21, צריכה לגבש וליישם תוכנית יסודית ואמיצה לפיתוח אזורי התעשייה שלה. הנושאים שהועלו בתכנית אסטרטגית זו, כיווני החשיבה בתחום המדיניות ובתחום התכנון כאחד, והצורך להפגיש את השחקנים השונים, הם צעד ראשון בקידום וביצוע רפורמה מקיפה שתועיל לתעשייה ולתושבי העיר כאחד. התעשייה היא לא רק משאב כלכלי; היא מספקת זהות ייחודית ומהווה מקור לגאווה מקומית ולאומית.

לקריאת התכנית האסטרטגית